Entegre Yönetim Sistemi

Bir kuruluşta entegre bir Çevre, Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin uygulanması, performansı arttırmanın ve bu işlevlerin yönetimindeki kaynakları optimize etmenin en etkili yoludur. Kaliteli bir entegre yönetim sistemi, insana duyarlı iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ve çevreye duyarlı bir çevre yönetim sistemi gibi etkili mekanizmalar ve sistematik yaklaşımlar gerektirir. Bu sistemler ve belirtilen entegre yönetim sistemi politikalarına uyumun sağlanması ve kalite, iş sağlığı /güvenliği ve çevre performansının sürekli iyileştirilmesi konusundaki önemi son zamanlarda dünya çapında tanınmıştır.

TPIC olarak 2012’den beri uyguladığımız kalite yönetim sistemlerimizi 2019 yılı itibariyle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 standartlarına uygun olarak entegre hale getirdik ve tüm faaliyet alanlarımızı kapsayacak biçimde Entegre Yönetim Sistemi uygulamaya başladık. TPIC merkez ve sahalarında, TSE Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan denetimler sonucunda her üç standart için sertifika alınmıştır. İnsana ve Çevreye duyarlı bir enerji şirketi olan TPIC, 2012 yılında, yönetim sistemlerini faaliyetlerine entegre etme ve sürdürülebilir kalkınmayı bir politika hedefi olarak benimseme kararı vermiş ve bu kapsamda yönetim sistemi kurmaya karar vermiştir. 2013 yılına kadar uygulanan faaliyetlerde proaktif izleme, puko döngüsü ve sürekli iyileştirmeyi içerecek şekilde bir kalite yönetim sistemi tasarlanmıştır. Toplam 1 yıl süren çalışmalarla sistem 2013 yılı nisan ayında tamamlanmış, TSE tarafından denetlenmiş ve Türkiye’de bu kapsamda belge alan ilk ve tek şirket olmuştur. Özellikle 2012 yılı Haziran ayında yürürlüğe gire İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilerleyen yıllarda yayınlanan İş sağlığı ve güvenliğine dair yönetmelik ve diğer mevzuatlarla Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği büyük önem kazanmıştır. TPIC bu kapsamda 2013 yılında aldığı kalite yönetim sistemi belgesine ilave olarak İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarını da OHSAS 18001 standardı çerçevesinde yeniden dizayn etmiştir. Söz konusu çalışmalar 2015 yılı sonunda nihayete ermiş ve yine Türk Standartları Enstitüsünden belge alınmıştır.

TPIC özellikle petrol ve gaz sondaj saha faaliyetleri başta olmak üzere, karotlu maden sondajı, kara sismik faaliyetleri ve deniz sismik araştırma faaliyetlerinde çevreye duyarlı bir çalışma prensibi benimsemiştir. TPIC’de yürütülen faaliyetlerdeki tüm yaşam döngüsü boyunca diğer çevresel faaliyetlerle uyumluluk açısından uygulanan sistem gözden geçirilmiştir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardına göre mevcut sistem dizayn edilmiş ve 2018 yılında çevre yönetim sistemi sertifikası almaya hak kazanmıştır.

Uygulanan her üç sistemin sürekliliğini sağlamak, özellikle OHSAS 18001 standardının güncellenerek ISO 45001 haline gelmesi ve diğer yönetim sistem standartlarının da yüksek seviyeli yapıya geçerek revize edilmesiyle TPIC’de uygulanan sistemlerin güncellenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle 2018 yılı sonunda özellikle Kalite Şefliği başta olmak üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Şefliği ve Çevre Şefliği ile diğer organizasyonel birimlerinin de iş birliği ile entegre yönetim sistemi çalışmalarına başlanmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde sistemin başarılı bir şekilde entegrasyonu gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı sonunda Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan denetimlerle TPIC’de uygulanan entegre yönetim sistemi başarısı tescillenmiş olup ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 sertifikaları alınmıştır.